Mrs. M. W. Gayani Perera
Assistant Director of Education (Sinhala)
0775804141

Documents

Past Papers

සා. පෙළ සිංහල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

Model Papers & Work Sheets

Grade -6

සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(1)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(2)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -15 පාඩම (3)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -16 පාඩම (4)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -17 පාඩම (5)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -18 පාඩම (6)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -19 පාඩම (7)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -20 පාඩම (8)
සිංහල – 6 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -21 පාඩම (9)

Grade -7

සිංහල – 7 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(1)
සිංහල – 7 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(2)

Grade -8

සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -23 පාඩම (10)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -22 පාඩම (9)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(1)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -15 පාඩම (2)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -16 පාඩම (3)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -17 පාඩම (4)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -18 පාඩම (5)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -19 පාඩම (6)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -20 පාඩම (7)
සිංහල – 8 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -21 පාඩම (8)

Grade -9

සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(1)
සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(2)
සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -14 පාඩම (3)
සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -15 පාඩම (4)
සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -17 පාඩම (5)
සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -17 පාඩම (6)
සිංහල – 9 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව -18 පාඩම (7)

Grade -10

සිංහල – 10 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(1)
සිංහල – 10 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(2)
සිංහල – 10 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(3)
සිංහල – 10 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(4)
සිංහල – 10 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(5)​
සිංහල – 10 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(6)​

Grade -11

සිංහල – 11 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(1)​
සිංහල – 11 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(2)​
සිංහල – 11 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(3)​
සිංහල – 11 ශ්‍රේණිය කාර්ය පත්‍රිකාව(4)​

Video Lessons

Grade -11

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - මග විසිතුරු

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - මග විසිතුරු (පැවරුම්පත් පිළිතුරු)

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 10 පාඩම -i

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 10 පාඩම- ii

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 10 පාඩම - iii

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 11 පාඩම -i

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 11 පාඩම -ii

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 11 පාඩම -iii

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 11 පාඩම -iv

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 12 පාඩම - i

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 12 පාඩම - ii

11 ශ්‍රේණිය සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - 12 පාඩම - iii

10/11 ශ්‍රේණි සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - ලෙන අතහැර යාම - i

10/11 ශ්‍රේණි සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - සිංහභබාහු නාට්‍යය ii

10/11 ශ්‍රේණි සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - සිංහභබාහු නාට්‍යය iii

10/11 ශ්‍රේණි සාහිත්‍ය සංග්‍රහය - සිංහභබාහු නාට්‍යය iv

10/11 ශ්‍රේණිය සිංහල පුනරීක්ෂණ (සතර කම්මන්ත්‍රණය)

10/11 ශ්‍රේණිය සිංහල පුනරීක්ෂණ (ගුත්තිල වෙනනද)

11 ශ්‍රේණිය සිංහල - විභක්ති i

11 ශ්‍රේණිය සිංහල - විභක්ති ii

Grade -10

10 ශ්‍රේණිය සිංහල 3 පාඩම(හානා හීය)

10 ශ්‍රේණිය සිංහල 4 පාඩම(බැද්දේගම)

10 ශ්‍රේණිය සිංහල - 5 පාඩම - (මුනි සිරිපා සිඹින්නේ) i

10 ශ්‍රේණිය සිංහල - 5 පාඩම - (මුනි සිරිපා සිඹින්නේ) ii

Presentations