“පොසොන් තොරණ”- මට්‌ට කුණ්ඩලී කතා වස්තුව

“පොසොන් තොරණ,
මීගමුව විද්‍යාලංකාර මහා විද්‍යාලයේ 1 ශ්‍රේණිය B පන්තියේ සිසු දරුවන් මාර්ගගත ක්‍රමයට ඔවුන්ගේ දැනුම පමණක් නොව සෞන්දර්ය කුසලතාවයන් ද එළි දක්වන්නට ගත් උත්සාහයකි මේ….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *