“කෝවිඩ් 19, ළමා මනස සහ අධ්‍යාපනය”

“කෝවිඩ් 19, ළමා මනස සහ අධ්‍යාපනය” මැයෙන් මීගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ විදුහල්පතිවරුන් වෙනුවෙන්, ළමා හා යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ, රාගම වෛද්‍ය පීඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා විසින් සිදුකළ දේශනය

Leave a Comment

Your email address will not be published.