“බසයෙන් පුස්තකාලයට” පාසල් වෙත බස් රථ පුස්තකාල පිරිනැමීමේ වැඩසටහන

“බසයෙන් පුස්තකාලයට” පාසල් වෙත බස් රථ පුස්තකාල පිරිනැමීමේ වැඩසටහනයටතේ බප/මීග/කටුනායක මහා විද්‍යාලයට ද පුස්තකාල බස් රථයක් ලැබුණු වගයි !…..

Leave a Comment

Your email address will not be published.